Mọi người sử dụng xe của họ vì những lý do khác nhau. Một số tình yêu không có gì hơn là sự độc lập mà họ cung cấp và khả năng đi bất cứ đâu, bất cứ lúc nào; trong khi những người khác nhìn vào chiếc...