"Các cái hình đơn vị ở Việt Nam

công ty bổn phận hữu hạn
tổ chức bổn phận hữu hạn là cái hình tổ chức có tư cách pháp nhân được luật pháp thừa nhận (Luật Doanh nghiệp). Chủ nhân tổ chức và công ty là 2 thực thể pháp lý biệt lập. Trước luật pháp, công ty có tư cách pháp nhân diễn ra từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký buôn bán, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu tổ chức.
các loại hình doanh nghiệp ở việt nam hiện nay
Số lượng thành viên doanh nghiệp chí ít là 2 thành viên và phổ biến nhất không vượt quá 50 thành viên.
đơn vị phận sự hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

doanh nghiệp cổ phần.
doanh nghiệp cổ phần là chiếc hình doanh nghiệp, trong đấy vốn điều lệ được chia thành đa dạng phần bằng nhau gọi là cổ phần được có mặt trên thị trường và tồn tại độc lập. Công ty cổ phần phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc), đối với doanh nghiệp cổ phần có trên mười một cổ đông phải có Ban kiểm soát.
những việc cần làm với doanh nghiệp mới thành lập
Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và những phận sự tài sản khác của tổ chức trong khuôn khổ số vốn đã góp vào đơn vị, có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.
đơn vị cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra ngoài theo quy định của pháp luật về chứng khoán."
http://nguyenanhtax.vn

Chủ đề cùng chuyên mục: