FCL là gì?

FCL là xếp hàng nguyên container, người gửi hàng và người nhận hàng chịu trách nhiệm đóng gói hàng và dỡ hàng khỏi container. Khi người gửi hàng có khối lượng hàng đồng nhất đủ để chứa đầy một container hoặc nhiều container, người ta thuê một hoặc nhiều container để gửi hàng.

COO là gì?

COO là một trong những lãnh đạo cao cấp nhất trong một tổ chức, là một cấu thành của "bộ C" (tiếng Anh gọi là "the C-suite" - tức là những chức danh quản lý với từ "Chief"). ... COO thường xuyên báo cáo với giám đốc điều hành cấp cao nhất, hay gọi là Tổng Giám đốc điều hành (CEO).
Http (HyperText Transfer Protocol) là giao thức truyền tải siêu văn bản được sử dụng trong www dùng để truyền tải dữ liệu giữa Web server đến các trình duyệt Web và ngược lại. Giao thức này sử dụng cổng 80 (port 80) là chủ yếu.

HTTP là gì?

Hay bạn có thể hiểu khi bạn gõ vào 1 địa chỉ vào trình duyệt Web, lúc này trình duyệt Web sẽ gửi 1 yêu cầu qua giao thức Http đến Web server. Web server và sẽ nhận yêu cầu này và trả lại kết quả cho trình duyệt Web.
Để có thể trao đổi thông tin với nhau, máy chủ và máy khách phải thực hiện một giao thức thống nhất đó là HTTP. Giao thức HTTP chỉ có tác dụng trong quá trình truyền thông tin giữa hai phía và không có bất kỳ tác dụng nào trong việc bảo mật thông tin trong quá trình truyền đi.

Với 3 đặc trưng cơ bản sau thì ta sẽ hiểu rõ hơn http là gì.

● HTTP là giao thức connectionless (kết nối không liên tục): Trình duyệt khởi tạo bởi yêu cầu HTTP và sau đó yêu cầu được tạo ra. Lúc này, Client ngắt kết nối từ Server và đợi phản hồi. Server xử lý yêu cầu và thiết lập lại sự kết nối với Client để gửi phản hồi trở lại.

● HTTP là phương tiện độc lập: Bất kỳ loại dữ liệu nào cũng có thể được gửi bởi HTTP miễn là Server và Client biết cách để kiểm soát nội dung dữ liệu.

● HTTP là stateless: Server và Client biết về nhau chỉ trong yêu cầu hiện tại. Sau đó, cả hai chúng nó quên tất cả về nhau.